ثبت محصولات / خدمات فضاپایه
 افزودن مشخصات کلیدی: جدید
ردیف مشخصات کلیدی:* عملیات
 افزودن حوزه‌های کاربرد محصول: جدید
ردیف حوزه‌های کاربرد محصول:* عملیات
 افزودن جدول مشخصات جدید
ردیف عنوان کمیت واحد یا یکای کمیت مقدار کمیت محدوده تغییرات عملیات
 افزودن استانداردها و مجوزهای اخذ شده جدید
ردیف عنوان عملیات
 افزودن مشتریان بالقوه جدید
ردیف عنوان عملیات
 افزودن مشتریان بالفعل جدید
ردیف عنوان عملیات
پیگیری